תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר urigellermuseum.co.il (להלן: “האתר“) שבבעלות ובניהול דננט אומנות בע״מ (להלן: “הנהלת האתר“), שכתובתו למשלוח דואר היא בדוא”ל: [email protected], ובדואר רשום: מזל אריה 7, תל אביב-יפו.

כללי

האתר מספק נתונים שונים בנוגע למוזיאון אורי גלר ומציע לרכישה מוצרים שונים, לרבות ציורים מקוריים, הדפסים וקומיקסים (להלן: “השירותים” או “המוצרים“).

כל האמור בתנאי שימוש אלו (להלן גם: “ההסכם“) נוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד ומתייחס לנשים וגברים כאחד, וכך גם האמור בלשון יחיד משמעו גם לשון רבים ולהיפך, הכול לפי העניין.

כל שימוש, כניסה או התחברות לאתר מהווים אישור לכך שקראת והסכמת להיות כפוף להסכם זה ולכל תנאי אחר המוצג באתר. תנאי השימוש יכולים להשתנות מעת לעת, ואתה מסכים שעליך לעיין בהם מפעם לפעם ולפעול על פי תנאי השימוש העדכניים אשר יפורסמו באתר באותה עת. אתה נדרש לקרוא היטב את תנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות של האתר טרם השימוש באתר. במידה שאינך מסכים לאחד מתנאי הסכם זה עליך להימנע מלעשות כל שימוש באתר או במידע או השירותים המוצעים בו.

אתה מצהיר ומתחייב שאתה כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה, והנך מעל לגיל 18. אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה לגלוש באתר ו/או להשתמש בשרותיו.

תנאי השימוש הם הסכם משפטי מחייב, ולכן עליך לקרוא אותם בעיון רב.

 

הגבלת אחריות

השימוש באתר הוא על אחריותך בלבד. הנהלת האתר לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם לך או למי מטעמך בעקבות השימוש באתר. בכך שאתה בוחר להשתמש באתר, אתה מוותר בזאת באופן מפורש על כל טענה כלפי האתר בגין כל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, לרבות נזק לגוף או לרכוש, אובדן, חיסרון כיס ועוגמת נפש, בין אם נגרם לך ו/או למי מטעמך ו/או לכל צד שלישי אחר.

האתר משמש, בין היתר, לפרסום מוצרים ושירותים. השימוש ו/או הרכישה של שירותים ו/או מוצרים ו/או תכנים ו/או כל דבר אחר שפורסם באתר, הוא באחריותך הבלעדית ואתה מאשר בזאת כי אין ולא תהיה לך כל טענה כלפי האתר בגין שימוש בשירותים או מוצרים המפורסמים באתר.

מעת לעת, ייתכן שהאתר ו/או המידע המופיע באתר לא יהיו זמינים, במלואם או בחלקם, בשל פעולות תחזוקה שוטפת, תקלות טכניות או מכל טעם אחר, לרבות בשל הסרת מידע ו/או שירות הניתן באתר ו/או הפסקת פעילות האתר, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של האתר. לא תהיה להנהלת האתר כל אחריות ואתה מוותר בזאת באופן מפורש על כל טענה כלפי האתר בשל הפסקת שירות ו/או חוסר זמינות כאמור. 

שימוש באתר

האתר פתוח לשימוש הציבור הרחב והשימוש בו אינו כרוך בתשלום או הרשמה, למעט אם צוין במפורש אחרת. השימוש או הגלישה באתר מהווים הסכמה לתנאי שימוש אלה.

ככל שתבחר לפתוח חשבון באתר, החשבון אמור לשמש אותך בלבד, ואין להעביר את שם המשתמש או הסיסמה לאדם אחר. בכפוף לכך שתציית לתנאי הסכם זה, ניתן לך בזאת רישיון שימוש מוגבל ואישי באתר ובחשבון, עבור עצמך בלבד. כל שימוש שאינו בהתאם לרישיון המוגבל, ייחשב כהפרה של הסכם זה, וחזקה כי שימוש מפר אגב שימוש בחשבון המשתמש שלך, נעשה בידיעתך ובהרשאתך.

אתה מתחייב לעשות באתר שימוש סביר בלבד, ולהימנע מכל שימוש באתר שאינו לצרכיך האישיים או כל שימוש אחר שאושר מראש על יהיה הנהלת האתר, לרבות סריקה אוטומטית של האתר, כל פעולה שיש בה או שעלולה ליצור עומס על מערכות האתר, שכפול ו/או הפצה ברבים של תכנים המפורסמים באתר, פניה למפרסמים שלא בקשר עם הפרסום שבוצע על ידם, פעולה שעלולה למנוע גישה לאתר, איסוף מידע לצורך דיוור ישיר ו/או כל צורך עסקי אחר וכיוצ”ב.

בכל מקרה של הפרה של תנאי הסכם זה ו/או זכויותיהם של צדדים שלישיים ו/או התנהגות שאינה הולמת ו/או מכל טעם אחר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר, בנוסף לכל סעד אחר העומד לרשותה על פי דין, תהיה רשאית הנהלת האתר למנוע ממך גישה לאתר ו/או לחשבונך ואתה מוותר באופן מפורש על כל טענה כלפי האתר בעניין זה.

מטעמי אבטחת מידע, מומלץ להחליף את הסיסמה מעת לעת ולא להשתמש בסיסמה גנרית.

מובהר בזאת, כי אין בפתיחת חשבון באתר כדי להקנות לך זכויות כלשהן באתר, לרבות בתכנים ו/או המוצרים ו/או השירותים המפורסמים בו, ואין בפתיחת חשבון כאמור כדי לחייב את האתר כדי לספק לך שירות כלשהו, בתשלום או שלא בתשלום.

הנהלת האתר תהא רשאית להסיר ו/או לשנות ו/או לתקן ו/או לערוך כל פרסום באתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת.

אתה מאשר כי ידוע לך שהנהלת האתר שומרת על זכותה להציע חבילות פרסום שונות מעת לעת, מבצעים, הטבות ועוד, אשר יכולות לכלול הצגת מודעות באופן שונה זו מזו, לרבות באופן מובלט יותר באתר. אתה מאשר כי לא תהיה לך כל טענה מכל סוג שהוא כלפי הנהלת האתר בגין אופן הצגת התוכן באתר.  

הנהלת האתר שומרת על זכותה, להוסיף, להסיר, לשנות ולתקן, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, את התוכן המופיע באתר, ובכלל זה המוצרים הנמכרים בו ומחירם.

 

ביצוע רכישה באתר

ככל שטרם מלאו לך 18 שנה, אינך רשאי לבצע רכישות באתר. בעת ביצוע רכישה באתר, תידרש לפתוח חשבון ולמסור פרטים מזהים כפי שייקבעו מעת לעת על ידי הנהלת האתר, לרבות שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני וכתובת מגורים. ללא מסירת כל הפרטים הנדרשים, לא תתאפשר פתיחת החשבון ורכישת המוצרים. מסירת מידע שאינו מדויק ו/או עדכני יכולה להביא לביטול הזמנה שבוצעה על ידך או אי אספקתה, וכן לאי פתיחת ו/או השעיית ו/או סגירת חשבונך, לתקופה מוגבלת או לצמיתות, לפי שיקול דעת הנהלת האתר וללא צורך במתן הנמקה או הודעה מוקדמת. השימוש בפרטים שתמסור ייעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר.

להנהלת האתר שמורה הזכות לפנות אליך על מנת לאמת את הפרטים שמסרת בעת ביצוע רכישה או הרשמה לאתר. הרכישה באתר תתבצע על שמך בלבד ואינך רשאי לעשות שימוש באתר בשם כל אדם או גוף אחר.

יודגש, כי מסירת פרטים כוזבים בעת ביצוע רכישה באתר או שימוש בפרטיו של אדם אחר מהווים בנסיבות מסוימות עבירה פלילית ועוולה אזרחית, וככל שתפעל כך ייתכן שיינקטו נגדך הליכים פליליים ו/או אזרחיים.

התמונות המופיעות באתר הן להמחשה בלבד. איכות התמונה, גודלה, איכות הצבעים וכיו”ב תלויים בגורמים רבים, לרבות סוג הדפדפן בו אתה עושה שימוש, איכות המסך ועוד, ועל כן ייתכנו הבדלים ניכרים בין המוצר עצמו לאופן בו נצפה באתר.

מכירה תושלם ותהא סופית רק לאחר וידוא ואישור כל הפרטים שנמסרו בעת ביצוע הרכישה ובכפוף להימצאות המוצר במלאי. מובהר, כי הנהלת האתר אינה מתחייבת כי כל המוצרים המופיעים באתר מצויים במלאי בכל עת. במקרה של רכישה של מוצר שאינו במלאי, שומרת הנהלת האתר על זכותה לבטל את העסקה או להציע חלופה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

תשלום באתר

המחירים באתר כוללים מע”מ והנם סופיים. מובהר, כי ללא קשר למיקום ממנו תבוצע הרכישה, היות הרוכש תושב או אזרח ישראל או מדינה אחרות וכיו”ב, מקום הרכישה ייחשב כמדינת ישראל, על כל המשתמע מכך.  

ככל שמוצר מסוים יימכר בהנחה או במבצע, יצוין הדבר באופן מפורש באתר.

אופן ביצוע התשלום באתר ייקבע מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר. ככל שבעת ביצוע רכישה תידרש למסור את פרטי כרטיס האשראי שלך או פרטי חשבון באפליקציית תשלום (להלן: “אמצעי תשלום“), עליך לעשות שימוש באמצעי תשלום השייך לך בלבד. סליקת כרטיס האשראי תתבצע באמצעות צד שלישי, כאשר פרטי האשראי לא ישמרו במאגרי האתר. ההזמנה שתבוצע על ידך תושלם אך ורק לאחר קבלת אישור ממפעיל אמצעי התשלום על ביצוע התשלום בהצלחה. ככל שלא יתקבל אישור כאמור, לא תושלם ההזמנה ותישלח אליך הודעה על כך.

 

מדיניות ביטול עסקה

ככל שרכשת מוצר באתר, אתה זכאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 והתקנות מכוחו.

ככל שההזמנה שביצעת היא למוצר בהזמנה אישית, לרבות תמונה, ציור או צילום חתומים או בהקדשה אישית, לא תתאפשר ביטול העסקה בחלוף יותר מ-24 שעות מביצוע ההזמנה.

בכל מקרה אחר, ניתן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מהמועד בו קיבלת את המוצר, בכפוף להשבתו להנהלת האתר על חשבונך, באריזתו המקורית וללא פגם. מועד ביטול העסקה בפועל יהיה במועד בו הושב המוצר ללא כל פגם.

ככל שבוטלה עסקה כדין, תושב לך התמורה ששילמת בתוך 7 ימי עסקים, באותו אמצעי תשלום בו עשית שימוש לביצוע העסקה, בניכוי 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים, הנמוך מביניהם, בגין דמי ביטול.

 

הובלה ומשלוח

המוצר שנרכש יישלח אליך באמצעות EMS, בכפוף לזמני ותדירות המשלוחים שלהם. המוצר יסופק בתוך 14 ימי עסקים ממועד הרכישה. ייתכנו עיכובים באספקת המוצר מטעמים שאינם קשורים בהנהלת האתר, לרבות כוח עליון. במקרה של עיכוב באספקת המוצר, תודיע לך על כך הנהלת האתר.

הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצר שאינם בשליטתה או שנגרמו בשל חוסר יכולת ליצור עמך קשר לשם תיאום מסירת המוצר, מסירת פרטים שגויים בעת ביצוע הרכישה או כל טעם אחר הקשור במשתמש.

 

נוהל הודעה והסרה

ככל שאתה סבור שתוכן כלשהו המופיע באתר פוגע בזכויותיך, לרבות בזכויות קניין רוחני, בפרטיותך וכיו”ב, אנא פנה אלינו באמצעות עמוד הצור קשר באתר או בדוא”ל [email protected]. לפנייה כאמור יש לצרף פרטים מספקים על מנת שיאפשרו את בדיקתה. אין בפניה כאמור כדי להקים אחריות כלשהי להנהלת האתר לפרסום ו/או כדי לחייב אותה להסירו ו/או לתקנו ו/או לשנותו.

 

תשלומים

תשלום לבעלי עסקים, נותני שירותים או לכל גורם אחר שפרסם באתר ייעשה ישירות לאותו מפרסם, ללא מעורבות האתר.

ביצוע עסקאות בתשלום באתר מותרות למשתמשים אשר מלאו להם 18 שנים בלבד ו/או תאגיד רשום כדין, שבבעלותם כרטיס אשראי בתוקף. ביצוע עסקה בתשלום תהא בכפוף למילוי פרטים מזהים כפי שייקבע מעת לעת על ידי הנהלת האתר. מסירת פרטים שאינם מלאים ו/או מדויקים, יכול שתיאלץ את הנהלת האתר בנקיטת הליכים משפטיים לשם גביית כל חוב שיצטבר בגין אי מסירת פרטים מדויקים כאמור.

כל תשלום לאתר יבוצע באמצעי תשלום שבבעלות המשלם בלבד, לרבות שיק או מזומן. הפרטים המוזנים בעת ביצוע עסקה בתשלום מוגנים באמצעות מערכת הסליקה בה יבחר המשלם, כגון PayPal, אפליקציית BIT של בנק הפועלים וכיו”ב, והאחריות לשמירה על פרטים אלה חלה על המשלם ועל הסולק בלבד. האתר אינו שומר או מאחסן את פרטי התשלום של המשלם, והשימוש בהם נעשה באמצעות מערכת הסליקה בה בחר המשלם בלבד.

 

זכויות יוצרים וקניין רוחני

כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני בתוכן ו/או המידע המתפרסם באתר הינם בבעלות האתר, ומוגנים על-פי כל דין, בין אם נרשמו ובין אם לאו, לרבות כל השירותים הנכללים באתר, החשבונות, כותרות, שמות מתחם, קוד מחשב, עיצובים, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, נתונים וכיוצ”ב (להלן: “התכנים המוגנים“). מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תכנים שהועלו על ידי משתמש לבלוג באתר יהיו שייכים למשתמש, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של הנהלת האתר לעשות שימוש בתכנים אלה כראות עיניה, ואתה נותן בזאת להנהלת האתר רישיון שימוש בלתי חוזר ובלתי מוגבל בתכנים אלה.

חל איסור מוחלט על כל שימוש בתכנים המוגנים מבלי שניתן לכך היתר מפורש מהנהלת האתר, מראש ובכתב. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין להעתיק, לשכפל, לשחזר, לפרסם, להפיץ, להציג, לבצע בפומבי, לשדר, למכור או להעמיד לרשות הציבור בכל דרך שהיא, כל חלק מהאתר, ללא קבלת הסכמה לכך מהנהלת האתר, מראש ובכתב.

 

מקום השיפוט והדין החל

הדין החל על הסכם זה הוא הדין הישראלי, וכל מחלוקת בנוגע להסכם זה, לרבות תחולתו, תידון בבית המשפט המוסמך במחוז ת”א בלבד.

שונות

כל הודעה לאתר תיחשב כאילו נמסרה, אך ורק בתוך 7 ימי עסקים מעת משלוחה בדואר רשום עם אישור מסירה, ובדוא”ל לכתובת האתר.

כל שינוי בתנאי השימוש שנעשה על ידי האתר יהיה בתוקף ומחייב עם פרסומו באתר.

 

 

 

שינוי גודל גופנים